میانگین قیمت ورق کامپوزیت آلومینیومی و کاربرد های آن